Ford Kuga.png
1285c27adde243aaa6e2f701cd525c97.jpg
0152c4fc7a3346048f47b2f758d727a3.jpg
4ea519bdccde4414aa6e3d87ffe7b960.jpg
17be45cb188b4334b397d1869abb6392.jpg
3f91cf252768495598e0ce955176e3d5.jpg
4b7a180f070247f4b83c592a1ce31045.jpg
7cc8a11e0c2b44ae972ed2201e846e46.jpg
bb43a037a3494f8fb6645491b7aa1a76.jpg
b1206d20490c4eea884a0a5cd122d264.jpg
82b98e934b5d4052b4a27517b316fb79.jpg
c084f48a633c418d9e6de52eac4f83ea.jpg
0368a48da68b4ab58b7d431ba38909b5.jpg
18f88b8638fa427394b26aea293ae588.jpg
39a381be9884474f8cfdd42aee53721d.jpg
389506ce20174259bfa78b6e9ffb7a27.jpg
d1aae305d0d646ca94c5fca0402d1fd3.jpg
8471721c4eed4cf2921070e5d417bbb5.jpg
5b95d20d9edc4744a40d522e65f0eca4.jpg
a0802fef7c4c47a5bdb3f7e2a2aeef59.jpg
44ac72de48314950804e4140b3a5c00c.jpg
d0745bd827134e2598eae18d380e5376.jpg
ae5a775727744d65b5516b1fbc636b89.jpg
e3e3c0eace124e7f87f87e637c8d13ad.jpg
f4dd48ca7ada401ab8b70ecf46072898.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_288.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_6_022c08ed0bdf08e2.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_44.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_5_038b01b80b4307a1.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_9_0384024f0a1b079d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_01dd08a70cae099c.jpg
ford_kuga_hybrid_9_0533032e0963066c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_62_022601590eb409c6.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_56.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_89.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_52_03d703be094e06f7.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_28_0504031b0c9b08a5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_81_01c008af0c48095a.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_38.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_1_02b908ff0ae2081f.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_83.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_01d109410d62090c.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_48_026d02780ae10821.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_85_08aa051f07ae05d4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_4_07c6090810470c4a.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_73_0530032e0b4a086c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_3_0264031d13290e37.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_14.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_97_0256021f0ba408ac.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_74_09d30776076d0506.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_91.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_2_04f0016408c505f9.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_6_079304b106f104a4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_7_04ba088712be0cd5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_1_023601110d0c09b5.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_9_030c09d10b120867.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_2_02a001fd0d4a08fd.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_34_01e000ea0c960963.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_88_01ef028d0c1b08f8.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_2_04d404b912590d97.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_70_02e803170a5c0709.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_1_026f04df12740c70.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_54.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_8_0184013a0ca6099d.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_4_04e305d6106b0c4e.jpg
ford_kuga_hybrid_4_04e202dc09a4068b.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_34_0336036007bc052d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_71.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_5_047402df09eb077c.jpg
ford_kuga_hybrid_1_044001870a560712.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_5_02a509b60aad0814.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_06cc093211750bad.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_27_058203990a4407cf.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_4_04ec024b03dd0295.jpg
ford_kuga_hybrid_2_055402080a1506ed.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_1_081404ce09830720.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_40_04a3069f10240af0.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_8_01b5093f0d770a19.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_2_01c907f70ab107f2.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_40_034001750c6b087f.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_200_065b062d11760bdb.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_13_049202950a5007b2.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_3_0586016908dc05ee.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_8.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_30.jpg
ford kuga metalik mavi
ford kuga siyah
ford kuga beyaz
ford kuga kirmizi
ford kuga gri
Ford Kuga.png
1285c27adde243aaa6e2f701cd525c97.jpg
0152c4fc7a3346048f47b2f758d727a3.jpg
4ea519bdccde4414aa6e3d87ffe7b960.jpg
17be45cb188b4334b397d1869abb6392.jpg
3f91cf252768495598e0ce955176e3d5.jpg
4b7a180f070247f4b83c592a1ce31045.jpg
7cc8a11e0c2b44ae972ed2201e846e46.jpg
bb43a037a3494f8fb6645491b7aa1a76.jpg
b1206d20490c4eea884a0a5cd122d264.jpg
82b98e934b5d4052b4a27517b316fb79.jpg
c084f48a633c418d9e6de52eac4f83ea.jpg
0368a48da68b4ab58b7d431ba38909b5.jpg
18f88b8638fa427394b26aea293ae588.jpg
39a381be9884474f8cfdd42aee53721d.jpg
389506ce20174259bfa78b6e9ffb7a27.jpg
d1aae305d0d646ca94c5fca0402d1fd3.jpg
8471721c4eed4cf2921070e5d417bbb5.jpg
5b95d20d9edc4744a40d522e65f0eca4.jpg
a0802fef7c4c47a5bdb3f7e2a2aeef59.jpg
44ac72de48314950804e4140b3a5c00c.jpg
d0745bd827134e2598eae18d380e5376.jpg
ae5a775727744d65b5516b1fbc636b89.jpg
e3e3c0eace124e7f87f87e637c8d13ad.jpg
f4dd48ca7ada401ab8b70ecf46072898.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_288.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_6_022c08ed0bdf08e2.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_44.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_5_038b01b80b4307a1.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_9_0384024f0a1b079d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_01dd08a70cae099c.jpg
ford_kuga_hybrid_9_0533032e0963066c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_62_022601590eb409c6.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_56.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_89.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_52_03d703be094e06f7.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_28_0504031b0c9b08a5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_81_01c008af0c48095a.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_38.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_1_02b908ff0ae2081f.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_83.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_01d109410d62090c.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_48_026d02780ae10821.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_85_08aa051f07ae05d4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_4_07c6090810470c4a.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_73_0530032e0b4a086c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_3_0264031d13290e37.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_14.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_97_0256021f0ba408ac.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_74_09d30776076d0506.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_91.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_2_04f0016408c505f9.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_6_079304b106f104a4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_7_04ba088712be0cd5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_1_023601110d0c09b5.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_9_030c09d10b120867.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_2_02a001fd0d4a08fd.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_34_01e000ea0c960963.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_88_01ef028d0c1b08f8.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_2_04d404b912590d97.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_70_02e803170a5c0709.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_1_026f04df12740c70.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_54.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_8_0184013a0ca6099d.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_4_04e305d6106b0c4e.jpg
ford_kuga_hybrid_4_04e202dc09a4068b.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_34_0336036007bc052d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_71.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_5_047402df09eb077c.jpg
ford_kuga_hybrid_1_044001870a560712.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_5_02a509b60aad0814.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_06cc093211750bad.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_27_058203990a4407cf.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_4_04ec024b03dd0295.jpg
ford_kuga_hybrid_2_055402080a1506ed.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_1_081404ce09830720.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_40_04a3069f10240af0.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_8_01b5093f0d770a19.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_2_01c907f70ab107f2.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_40_034001750c6b087f.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_200_065b062d11760bdb.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_13_049202950a5007b2.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_3_0586016908dc05ee.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_8.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_30.jpg
ford kuga metalik mavi
ford kuga siyah
ford kuga beyaz
ford kuga kirmizi
ford kuga gri
Ford Kuga.png
1285c27adde243aaa6e2f701cd525c97.jpg
0152c4fc7a3346048f47b2f758d727a3.jpg
4ea519bdccde4414aa6e3d87ffe7b960.jpg
17be45cb188b4334b397d1869abb6392.jpg
3f91cf252768495598e0ce955176e3d5.jpg
4b7a180f070247f4b83c592a1ce31045.jpg
7cc8a11e0c2b44ae972ed2201e846e46.jpg
bb43a037a3494f8fb6645491b7aa1a76.jpg
b1206d20490c4eea884a0a5cd122d264.jpg
82b98e934b5d4052b4a27517b316fb79.jpg
c084f48a633c418d9e6de52eac4f83ea.jpg
0368a48da68b4ab58b7d431ba38909b5.jpg
18f88b8638fa427394b26aea293ae588.jpg
39a381be9884474f8cfdd42aee53721d.jpg
389506ce20174259bfa78b6e9ffb7a27.jpg
d1aae305d0d646ca94c5fca0402d1fd3.jpg
8471721c4eed4cf2921070e5d417bbb5.jpg
5b95d20d9edc4744a40d522e65f0eca4.jpg
a0802fef7c4c47a5bdb3f7e2a2aeef59.jpg
44ac72de48314950804e4140b3a5c00c.jpg
d0745bd827134e2598eae18d380e5376.jpg
ae5a775727744d65b5516b1fbc636b89.jpg
e3e3c0eace124e7f87f87e637c8d13ad.jpg
f4dd48ca7ada401ab8b70ecf46072898.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_288.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_6_022c08ed0bdf08e2.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_44.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_5_038b01b80b4307a1.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_9_0384024f0a1b079d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_01dd08a70cae099c.jpg
ford_kuga_hybrid_9_0533032e0963066c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_62_022601590eb409c6.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_56.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_89.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_52_03d703be094e06f7.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_28_0504031b0c9b08a5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_81_01c008af0c48095a.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_38.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_1_02b908ff0ae2081f.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_83.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_01d109410d62090c.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_48_026d02780ae10821.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_85_08aa051f07ae05d4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_4_07c6090810470c4a.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_73_0530032e0b4a086c.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_3_0264031d13290e37.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_14.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_97_0256021f0ba408ac.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_74_09d30776076d0506.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_91.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_2_04f0016408c505f9.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_6_079304b106f104a4.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_7_04ba088712be0cd5.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_1_023601110d0c09b5.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_9_030c09d10b120867.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_2_02a001fd0d4a08fd.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_34_01e000ea0c960963.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_88_01ef028d0c1b08f8.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_2_04d404b912590d97.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_70_02e803170a5c0709.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_1_026f04df12740c70.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_54.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_8_0184013a0ca6099d.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_4_04e305d6106b0c4e.jpg
ford_kuga_hybrid_4_04e202dc09a4068b.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_34_0336036007bc052d.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_71.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_5_047402df09eb077c.jpg
ford_kuga_hybrid_1_044001870a560712.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_5_02a509b60aad0814.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_06cc093211750bad.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_27_058203990a4407cf.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_4_04ec024b03dd0295.jpg
ford_kuga_hybrid_2_055402080a1506ed.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_1_081404ce09830720.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_40_04a3069f10240af0.jpg
ford_kuga_vignale_plug-in_hybrid_8_01b5093f0d770a19.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_2_01c907f70ab107f2.jpg
ford_kuga_vignale_ecoblue_hybrid_40_034001750c6b087f.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_200_065b062d11760bdb.jpg
ford_kuga_st-line_x_ecoblue_hybrid_13_049202950a5007b2.jpg
ford_kuga_plug-in_hybrid_st-line_3_0586016908dc05ee.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_8.jpg
ford_kuga_st-line_x_plug-in_hybrid_30.jpg
ford kuga metalik mavi
ford kuga siyah
ford kuga beyaz
ford kuga kirmizi
ford kuga gri

2024 Ford KUGA Fiyat Listesi

Fiyat Aralığı 1.589.200 TL - 4.000.000 TL
Künye
Model: Ford KUGA
Nesiller: 11
İlk Üretim Yılı: 2007
Motorlar: Benzin,Dizel
Uzunluk
4614 cm
Genişlik
1883 cm
Yükseklik
1678 cm
Kapı Sayısı: 5
Bagaj Hacmi: 511 Lt

Motor Seçenekleri (3)

1.5 EcoBoost, Benzin, 120 HP
21 Nisan 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Yakıt Tüketimi Vites Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
Style 5.6 Lt/100 Km Düz 1.589.200 TL -
2.0 EcoBlue AWD, Dizel, 120 HP
21 Nisan 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Yakıt Tüketimi Vites Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
Vignale 6 Lt/100 Km Otomatik 4.000.000 TL -
Beyaz
Gri (titanyum)
Kırmızı
Mavi (metalik)
Siyah
Tüm Renkleri Göster Daha Az Göster

Ford KUGA için 2. El İlanlar (23)

Ford KUGA için 2. el ilanlar
2020 - 2024 Model
23 Ilan
Misafir Kullanıcı
31.10.2022
Tasarımı, donanımı ve performansı oldukça iyi. Hatta kendi sınıfının önde gelenlerinden denilebilir. Fakat fiyat performans aracı olarak düşünülemeyecek bir araç.
(0)
Misafir Kullanıcı
05.04.2022
Yukaridaki yorumlari okudum. Malesef kullanan birisi olarak cogu yanlis. Onun icin iyi arastirin veya size her turlu sorunuza cevaplayabilirim. Ben kuga vignale ecoblue sahibiyim. 2021 model. Yorumlarin cogu hatali bilgi icermektedir. Kitabi degerler yanlis asil olan kullanici deneyimi.
(Araç sahibi)
(0)
Misafir Kullanıcı
05.04.2022
Arkadaslar. 2020 model 9000 km de kuga 1.5 ecoblue 8 ileri vignale modeline sahibim. Kullanimi essiz. Ayrica alirken eski versiyonunu almayin sakin. Hepsinin orta konsoluna bakin farki anlayacaksiniz dugme sayisindan. Vignale malumunuz en dolu modelidir. Tum paketlerin opsiyonlarin ve ozelliklerin oldugu modeldir. Ben satmayi dusunuyordum ve ben bile 900 e verecektim. Ama baktim hergun yukseliyor birdaha alamacagimi gordugumden kullanmaya kararversim. Bulursaniz sakin kacirmayin derim bu arada her turlu sorunuza kullanici ilgili biri olarak cevaplayabilirim.
(Araç sahibi)
(2)
Misafir Kullanıcı
02.03.2022
Hastamisiniz kardeşim sanki son versiyon mersedes ne bu fiyatlar ne yiyip ne içiyorsunuz siz...
(Almayı düşünüyor)
(2)
Misafir Kullanıcı
12.07.2021
Fiyat olarak çok pahalı. O paraya kendisini kanıtlamış SUV'iler alınır.
(5)
Misafir Kullanıcı
12.07.2021
Eski tasarımı yanından geçememiş. Kırık not verdim.
(Test sürüşü yaptı)
(1)
Misafir Kullanıcı
09.07.2021
En baz donanımı ile en dolu donanımı arasında 2 katından fazla fark var... nasıl bir dönemi yaşıyoruz.
(0)
Misafir Kullanıcı
09.07.2021
Çok beğendim. gerçekten çok heybetli ve albenili görünüyor. Teknoloji ve güvenlik kusursuz. Yakıt ekonomisi ve performans harika... ama birazda para olması lazım tabi :)
(1)
Misafir Kullanıcı
24.06.2021
2.5 PHEV ST Line performansı harika
(Test sürüşü yaptı)
(0)
Daha Fazla Göster
Kullanım durumu
Aracı Puanla

Ford Kuga Modelleri

Ford’un en başarılı otomobil modellerinden biri de Kuga modelidir. Ford, Kuga’nın üretimine 2007 yılında başlamıştır. Günümüzde Ford Kuga’nın 8.nesili satışa sunulmaktadır. Böylece Ford Kuga, yıllardır birçok iyileştirmeye ve yeniliğe maruz kalmıştır. SUV segmentinde olan Kuga’nın oranlarına baktığımız zaman rakipleri ile rekabet içinde olduğunu görebilmekteyiz. Ford Kuga; 4614 cm uzunluğa, 1883 cm genişliğe ve 1678 cm yüksekliğe sahip olmaktadır. Böylece geniş iç ve dış alanı, sürücüye ve yolculara rahatlık sunmaktadır. Ford Kuga’nın 511 litrelik bagaj hacmi, geniş aileler ve seyahat yapmayı seven insanlar için biçilmiş kaftandır. SUV’un en güzel avantajlarından biri de geniş bagaj hacminin, sürücüyü ve yolcuları rahatsız etmemesidir. Ford Kuga’nın 5 kapılı olması, iç yaşam alanını geniş ve konforlu kılmaktadır. Bu sayede Ford Kuga, seyahat ve konfor severlerin sevdiği araçlardan olmaktadır. Ford Kuga’nın şık, geniş ve güçlü tasarımı vardır. Bu sayede Ford Kuga son derece dikkat çekici bir SUV olmaktadır. Ford Kuga’nın motor seçeneklerine baktığımız zaman ilk olarak karşımıza; Benzinli, Dizel ve Hibrit yakıt sistemine sahip motor seçenekleri çıkmaktadır. Bu motor seçenekleri sırası ile 1.5 EcoBoost, Benzin, 120 HP’lik versiyonu, 1.5 EcoBlue, Dizel, 120 HP’lik versiyonu, 2.5 PHEV Hybrid, Hibrit, 225 HP’lik modellerdir. Ayrıca Ford Kuga, birçok farklı donanıma ve özelliğe sahip olmasından dolayı farklı donanım paketleri ile satışa sunulmaktadır. Donanım paketleri ve motor seçenekleri, arabanın fiyatını belirleyen en önemli noktalardan biridir. Böylece araç sahibi olmak isteyen kişiler, bütçelerine, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre olan Ford Kuga modelini bulabilmektedirler. Ford Kuga; Style, Titanium ve ST Line olmak üzere farklı donanım paketlerine sahiptir. Böylece Kuga’nın donanımına göre Ford Kuga sıfır araç fiyatları ve ikinci el fiyatlarında değişiklikler gözlemlenebilmektedir. Donanım paketine göre değişiklik gösterse de sahip olmak istediğiniz Ford Kuga modelinde kaliteli müzik sistemi, yol yardım sistemi, güvenlik sistemi, konfor donanımları ve birçok farklı donanımlara sahip olabilirsiniz. Almak istediğiniz Ford Kuga’nın birçok farklı özelliğe sahip olması, size ve yolcularınıza daha konforlu ve güvenli yolculuklar sunmaktadır. Motor seçeneklerinin ve donanım paketlerinin kendisine ait olan özellikleri ve karakterleri sayesinde kullanıcılar farklı sürüş hissiyatını yaşamaktadır. Ayrıca Ford’un hemen hemen bütün araçlarında olan üstün yol tutuşu ve güvenilirlik hissiyatı, Kuga modelinde de mevcuttur. Otomobil alımında dikkate edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de araçların yakıt tüketimleridir. Fabrika verilerine baktığımız zaman Ford Kuga’nın bütün motor varyasyonlarının, ortalama olarak düşük yakıt tüketimine sahip olduğunu görmekteyiz. En düşük yakıt tüketimine sahip olan Ford Kuga modeli 2.5 PHEV Hybrid, Hibrit, 225 HP’lik modeli olmaktadır. Bu model 100 kilometrede yaklaşık olarak 1,2 litre benzin tüketmektedir. Bu motor modeli, hibrit motora sahip olmasından dolayı hem çevreci hem de düşük yakıt tüketimine sahip olmaktadır. Ford Kuga’nın en yüksek yakıt tüketimine sahip olan modeli ise 1.5 EcoBoost, Benzin, 120 HP’lik motor seçeneğidir. Bu model 100 kilometrede ortalama olarak 5,6 litre benzin tüketmektedir. Otomobillerin yakıt tüketimleri sürüş tarzı, yaşanılan bölge, şanzıman tiplerine, motor seçenekleri ve donanım paketlerine göre değişiklik göstermektedir. Ford mühendisleri, gelişen otomobil teknolojisine ayak uydurmayı başarmaktadır. Böylece daha çevreci ve düşük yakıt tüketimine sahip araçları üretebilmektedirler. Size uygun olan Ford Kuga sıfır fiyat listesi ve ilanlarını sayfamız üzerinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca Ford Kuga ikinci el ilanlarını da sayfamız üzerinden görebilirsiniz.

Ford Kuga Fiyatları

Öncelikle Ford Kuga fiyatları, otomobilin motor seçeneğine ve donanım paketine göre değişiklik göstermektedir. Ford, her bütçeye, istek ve ihtiyaca cevap verebilmek için birçok farklı modelde Kuga üretmeyi hedeflemektedir. Farklı özelliklerdeki modellerin fiyatları birbirleri arasında değişiklik göstermektedir. En doğru ve güvenilir Ford Kuga sıfır fiyatları ve ikinci el ilanlarını görebilmek için ilanlarımızı incelemelisiniz. Birbirinden farklı renk kombinasyonları ve model özellikleri sayesinde otomobil satın almak isteyen kullanıcıların, kendilerine ait hissettikleri aracı seçme şansları olmaktadır. Araçların paket içeriğine göre değişen özelliklerine baktığımız zaman müzik sistemleri, sunroof, ısıtmalı koltuklar, sürüş yardım paketleri ve güvenlik paketlerinde değişiklikler olduğunu görebiliyoruz. Bu sayede Ford Kuga sıfır kilometre fiyatları ve ilanları arasından sahip olmak isteyeceğiniz araçlar, modeller arasında farklılık gösterebilecektir. Size uygun Kuga seçimi yaptığınız sırada bütçeniz, ihtiyaçlarınız ve isteklerinize uygun otomobil modellerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Etkileyici, şık tasarımı, üstün yol tutuşu ve diğer özellikleri sayesinde otomobil sahibi olmak isteyen insanların araştırdıkları modellerden biri olmaktadır. Ekonomik açıdan baktığımız zaman Ford Kuga, modele göre değişiklik gösterse de genel olarak az yakan, işletim maliyetlerinin düşük olduğu, parça sorunun olmadığı SUV modellerinden biridir. Aracın ağırlığı, tasarımı ve boyutları, iç konforu arttırırken, yol tutuşuna da yardımcı olmaktadır. Bu sayede otomobilin içinde yolculuklarınız güvenli, konforlu ve eğlenceli olacaktır. Kuga’nın donanım paketleri ve farklı motor seçenekleri olduğu için Ford Kuga sıfır satış fiyatı değişiklikler göstermektedir. En doğru ve güvenilir Ford Kuga fiyat listesi ve ilanlarını sayfamız üzerinden görebilirsiniz. Son olarak etkili sürüş performansı ve deneyimi sunan otomobillerin incelemesini sayfamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sıfır Kilometre SUV Almanın Avantajları ve Dezavantajları

Ford kuga sıfır araba fiyatları ve ilanlarını incelerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Aracın modeli, motor seçeneği ve donanım paketi fiyatı etkileyen unsurların başında gelmektedir. Sıfır kilometre otomobil almanın en büyük avantajı, aracın ilk sahibinin sizin olmasıdır. Bu sayede otomobile yapılan veya yapılacak bütün işlemlerde bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca ikinci el ilanlarındaki gibi almak istediğiniz otomobile kontrol/ekspertiz yaptırmanız gerekmemektedir. Dezavantajlarından en önemlisi ise alacağınız otomobilin küçükte olsa değer kaybetme olasılığıdır. Aldığınız otomobili, birkaç kilometre sürseniz bile otomobilin değeri ikinci el fiyatlarına düşmektedir. Almak istediğiniz Ford Kuga sıfır fiyat listesi 2021 ve ikinci el fiyatlarını, arabam.com’un ikinci el ve sıfır ilanlarından inceleyebilirsiniz.

Devamını Gör