Volvo S90.png
53194574a8274bc6be5345a122e26842.jpg
95e6b7b7cc794115bbd65db2cf40fc0d.jpg
bbdef708399b488bb228a6b0cbd73c57.jpg
e47d95f9f87b431fbba9233f4a46153d.jpg
608b4a0a8c00449ea556b4ea9b55e11a.jpg
d021a4ec8a044ee1979c980300e80ef7.jpg
3993b21d790d497e8be5a979345a53e9.jpg
8373a5a5acba4279a794aa3e40bda582.jpg
285bc3e35e904edca009335dbe59dbb4.jpg
5b76adda0d674a0f87e8c031aa80c2dd.jpg
9c2256640ed145d494351b32c4b0ddf3.jpg
9a6691731b584ea796aa5ec20b9ce342.jpg
cc35585bc1fd488d9af1260e69b3d74d.jpg
6bd0dd970dc54cf4b8393a7cd61e75e8.jpg
3dd258d26a914fa8abdc835b0345af62.jpg
751015d34a7a44cd849a4420d670eadc.jpg
1eb05dcad72e455097a091e4ca29d81b.jpg
88550beb7f54452f93f375d0f2f5086b.jpg
e9c4503d132a47b799eeaf0715255898.jpg
edb5ef1561c04ab282c115e163a60f41.jpg
2864a19307a04868b6e2c27addd629b4.jpg
4ea94aa30fef4542beb191bafa170eca.jpg
06588a472e8243e88676105efa38dfb9.jpg
abb0ee26d00249daad8cd6ad9d449ab4.jpg
78aa4babbc0041f48ca9e05c358256d8.jpg
b295b18a5d0a4cad974cf933f211cf2d.jpg
cf704c2f58844529a62c5c0667dd16fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_48.jpg
volvo_s90_b5_4_071c04070a87072f.jpg
volvo_s90_b5_95_02a10350089f05cc.jpg
volvo_s90_b5_21_097204a10dc80971.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_17_0567060206ba0507.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_0c24091a10520ad7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_8.jpg
volvo_s90_b5_16_09b504e50e1a095e.jpg
volvo_s90_b5_1.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_2_0d220c5e0d8608fe.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_3_0ec80a2009910728.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_33_0482015f0e8009cb.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_37.jpg
volvo_s90_b5_7_040703aa086a05aa.jpg
volvo_s90_b5_69_056903570b4c07a9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_84.jpg
volvo_s90_b5_2_024904f2076b058c.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_4_139709de091b063d.jpg
volvo_s90_b5_22_09cf054211a90bcf.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_97.jpg
volvo_s90_b5_333_07c406220fb20a99.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_135_03f902de0ec409de.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_610.jpg
volvo_s90_b5_85_0a8106d20ee40a21.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_5_05e8097c07ac05b3.jpg
volvo_s90_b5_89_060604c008ca05f0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_544_063803d7097b0677.jpg
volvo_s90_b5_32_0b04066c10250ac0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_80_078003bf08b105cd.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_40_0d6406140e1b096a.jpg
volvo_s90_b5_60.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_995_054804eb07b60540.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_60_070f051f0a4f06e9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_6_03d112190cb709a8.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_78_0730053209110630.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_96.jpg
volvo_s90_b5_30.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_99_054f050e0f970bb2.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_42_0410064c0803055f.jpg
volvo_s90_b5_38_066c02730f1f0a58.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_9_05dd0c5d0b2d0774.jpg
volvo_s90_b5_181_059305f410af0b3a.jpg
volvo_s90_b5_856_11340a9d077c05a9.jpg
volvo_s90_b5_66_0af005720f750a62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_90_070e041d0aa30746.jpg
volvo_s90_b5_3.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_383_066f03d30a890711.jpg
volvo_s90_b5_75_05ea03d80b080751.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_51_04ae060e0fec0a91.jpg
volvo_s90_b5_36_02ae03270bef07fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_1_08df051a07df05d0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_71_071c039c0bd007d5.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_47.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_11.jpg
volvo_s90_b5_6.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_24.jpg
volvo_s90_b5_25.jpg
volvo_s90_b5_62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_32.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_46.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_65.jpg
volvo_s90_b5_595 (1).jpg
volvo_s90_b5.jpg
volvo_s90_b5_63.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_30.jpg
volvo_s90_b5_57.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_87.jpg
Volvo S90 Havana Kahverengi
Volvo S90 Onyx Siyah
Volvo S90 Midye Mavisi
Volvo S90 Kristal Beyaz
Volvo S90.png
53194574a8274bc6be5345a122e26842.jpg
95e6b7b7cc794115bbd65db2cf40fc0d.jpg
bbdef708399b488bb228a6b0cbd73c57.jpg
e47d95f9f87b431fbba9233f4a46153d.jpg
608b4a0a8c00449ea556b4ea9b55e11a.jpg
d021a4ec8a044ee1979c980300e80ef7.jpg
3993b21d790d497e8be5a979345a53e9.jpg
8373a5a5acba4279a794aa3e40bda582.jpg
285bc3e35e904edca009335dbe59dbb4.jpg
5b76adda0d674a0f87e8c031aa80c2dd.jpg
9c2256640ed145d494351b32c4b0ddf3.jpg
9a6691731b584ea796aa5ec20b9ce342.jpg
cc35585bc1fd488d9af1260e69b3d74d.jpg
6bd0dd970dc54cf4b8393a7cd61e75e8.jpg
3dd258d26a914fa8abdc835b0345af62.jpg
751015d34a7a44cd849a4420d670eadc.jpg
1eb05dcad72e455097a091e4ca29d81b.jpg
88550beb7f54452f93f375d0f2f5086b.jpg
e9c4503d132a47b799eeaf0715255898.jpg
edb5ef1561c04ab282c115e163a60f41.jpg
2864a19307a04868b6e2c27addd629b4.jpg
4ea94aa30fef4542beb191bafa170eca.jpg
06588a472e8243e88676105efa38dfb9.jpg
abb0ee26d00249daad8cd6ad9d449ab4.jpg
78aa4babbc0041f48ca9e05c358256d8.jpg
b295b18a5d0a4cad974cf933f211cf2d.jpg
cf704c2f58844529a62c5c0667dd16fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_48.jpg
volvo_s90_b5_4_071c04070a87072f.jpg
volvo_s90_b5_95_02a10350089f05cc.jpg
volvo_s90_b5_21_097204a10dc80971.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_17_0567060206ba0507.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_0c24091a10520ad7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_8.jpg
volvo_s90_b5_16_09b504e50e1a095e.jpg
volvo_s90_b5_1.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_2_0d220c5e0d8608fe.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_3_0ec80a2009910728.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_33_0482015f0e8009cb.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_37.jpg
volvo_s90_b5_7_040703aa086a05aa.jpg
volvo_s90_b5_69_056903570b4c07a9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_84.jpg
volvo_s90_b5_2_024904f2076b058c.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_4_139709de091b063d.jpg
volvo_s90_b5_22_09cf054211a90bcf.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_97.jpg
volvo_s90_b5_333_07c406220fb20a99.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_135_03f902de0ec409de.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_610.jpg
volvo_s90_b5_85_0a8106d20ee40a21.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_5_05e8097c07ac05b3.jpg
volvo_s90_b5_89_060604c008ca05f0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_544_063803d7097b0677.jpg
volvo_s90_b5_32_0b04066c10250ac0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_80_078003bf08b105cd.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_40_0d6406140e1b096a.jpg
volvo_s90_b5_60.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_995_054804eb07b60540.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_60_070f051f0a4f06e9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_6_03d112190cb709a8.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_78_0730053209110630.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_96.jpg
volvo_s90_b5_30.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_99_054f050e0f970bb2.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_42_0410064c0803055f.jpg
volvo_s90_b5_38_066c02730f1f0a58.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_9_05dd0c5d0b2d0774.jpg
volvo_s90_b5_181_059305f410af0b3a.jpg
volvo_s90_b5_856_11340a9d077c05a9.jpg
volvo_s90_b5_66_0af005720f750a62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_90_070e041d0aa30746.jpg
volvo_s90_b5_3.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_383_066f03d30a890711.jpg
volvo_s90_b5_75_05ea03d80b080751.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_51_04ae060e0fec0a91.jpg
volvo_s90_b5_36_02ae03270bef07fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_1_08df051a07df05d0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_71_071c039c0bd007d5.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_47.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_11.jpg
volvo_s90_b5_6.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_24.jpg
volvo_s90_b5_25.jpg
volvo_s90_b5_62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_32.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_46.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_65.jpg
volvo_s90_b5_595 (1).jpg
volvo_s90_b5.jpg
volvo_s90_b5_63.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_30.jpg
volvo_s90_b5_57.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_87.jpg
Volvo S90 Havana Kahverengi
Volvo S90 Onyx Siyah
Volvo S90 Midye Mavisi
Volvo S90 Kristal Beyaz
Volvo S90.png
53194574a8274bc6be5345a122e26842.jpg
95e6b7b7cc794115bbd65db2cf40fc0d.jpg
bbdef708399b488bb228a6b0cbd73c57.jpg
e47d95f9f87b431fbba9233f4a46153d.jpg
608b4a0a8c00449ea556b4ea9b55e11a.jpg
d021a4ec8a044ee1979c980300e80ef7.jpg
3993b21d790d497e8be5a979345a53e9.jpg
8373a5a5acba4279a794aa3e40bda582.jpg
285bc3e35e904edca009335dbe59dbb4.jpg
5b76adda0d674a0f87e8c031aa80c2dd.jpg
9c2256640ed145d494351b32c4b0ddf3.jpg
9a6691731b584ea796aa5ec20b9ce342.jpg
cc35585bc1fd488d9af1260e69b3d74d.jpg
6bd0dd970dc54cf4b8393a7cd61e75e8.jpg
3dd258d26a914fa8abdc835b0345af62.jpg
751015d34a7a44cd849a4420d670eadc.jpg
1eb05dcad72e455097a091e4ca29d81b.jpg
88550beb7f54452f93f375d0f2f5086b.jpg
e9c4503d132a47b799eeaf0715255898.jpg
edb5ef1561c04ab282c115e163a60f41.jpg
2864a19307a04868b6e2c27addd629b4.jpg
4ea94aa30fef4542beb191bafa170eca.jpg
06588a472e8243e88676105efa38dfb9.jpg
abb0ee26d00249daad8cd6ad9d449ab4.jpg
78aa4babbc0041f48ca9e05c358256d8.jpg
b295b18a5d0a4cad974cf933f211cf2d.jpg
cf704c2f58844529a62c5c0667dd16fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_48.jpg
volvo_s90_b5_4_071c04070a87072f.jpg
volvo_s90_b5_95_02a10350089f05cc.jpg
volvo_s90_b5_21_097204a10dc80971.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_17_0567060206ba0507.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_0c24091a10520ad7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_8.jpg
volvo_s90_b5_16_09b504e50e1a095e.jpg
volvo_s90_b5_1.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_7.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_2_0d220c5e0d8608fe.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_3_0ec80a2009910728.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_33_0482015f0e8009cb.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_37.jpg
volvo_s90_b5_7_040703aa086a05aa.jpg
volvo_s90_b5_69_056903570b4c07a9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_84.jpg
volvo_s90_b5_2_024904f2076b058c.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_4_139709de091b063d.jpg
volvo_s90_b5_22_09cf054211a90bcf.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_97.jpg
volvo_s90_b5_333_07c406220fb20a99.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_135_03f902de0ec409de.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_610.jpg
volvo_s90_b5_85_0a8106d20ee40a21.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_5_05e8097c07ac05b3.jpg
volvo_s90_b5_89_060604c008ca05f0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_544_063803d7097b0677.jpg
volvo_s90_b5_32_0b04066c10250ac0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_80_078003bf08b105cd.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_40_0d6406140e1b096a.jpg
volvo_s90_b5_60.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_995_054804eb07b60540.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_60_070f051f0a4f06e9.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_6_03d112190cb709a8.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_78_0730053209110630.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_96.jpg
volvo_s90_b5_30.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_99_054f050e0f970bb2.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_42_0410064c0803055f.jpg
volvo_s90_b5_38_066c02730f1f0a58.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_9_05dd0c5d0b2d0774.jpg
volvo_s90_b5_181_059305f410af0b3a.jpg
volvo_s90_b5_856_11340a9d077c05a9.jpg
volvo_s90_b5_66_0af005720f750a62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_90_070e041d0aa30746.jpg
volvo_s90_b5_3.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_383_066f03d30a890711.jpg
volvo_s90_b5_75_05ea03d80b080751.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_51_04ae060e0fec0a91.jpg
volvo_s90_b5_36_02ae03270bef07fa.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_1_08df051a07df05d0.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_71_071c039c0bd007d5.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_47.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_11.jpg
volvo_s90_b5_6.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_24.jpg
volvo_s90_b5_25.jpg
volvo_s90_b5_62.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_32.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_46.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_65.jpg
volvo_s90_b5_595 (1).jpg
volvo_s90_b5.jpg
volvo_s90_b5_63.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_30.jpg
volvo_s90_b5_57.jpg
volvo_s90_t8_awd_recharge_inscription_87.jpg
Volvo S90 Havana Kahverengi
Volvo S90 Onyx Siyah
Volvo S90 Midye Mavisi
Volvo S90 Kristal Beyaz

2024 Volvo S 90 Fiyat Listesi

Fiyat Aralığı 4.564.120 TL - 5.339.020 TL
Künye
Model: Volvo S 90
Nesiller: 7
İlk Üretim Yılı: 1996
Motorlar: Hibrit
Uzunluk
4963 cm
Genişlik
1879 cm
Yükseklik
1443 cm
Kapı Sayısı: 4
Bagaj Hacmi: 500 Lt

Motor Seçenekleri (2)

2.0 B5 MHEV AWD, Hibrit, 235 HP
02 Nisan 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Yakıt Tüketimi Vites Tipi Fiyat Kampanyalı Fiyat
Plus Bright 5.4 Lt/100 Km Otomatik 4.564.120 TL -
Ultimate Bright 5.4 Lt/100 Km Otomatik 4.859.620 TL -
Tüm motor seçeneklerini göster Daha Az Göster
Beyaz
Kahverengi
Mavi (metalik)
Siyah
Tüm Renkleri Göster Daha Az Göster

Volvo S 90 için 2. El İlanlar (3)

Volvo S 90 için 2. el ilanlar
2020 - 2024 Model
3 Ilan
Misafir Kullanıcı
08.03.2023
Sedan sekmentte kendini özel hissedenler için en doğru seçim. Sokakta caka satmak isteyenlerin değil bizzat aracıyla özdeşleşmiş ağır insanların arabasıdır. Taşıyabilecekler talip olsun.
(1)
Misafir Kullanıcı
26.01.2023
Sıfır s90 arıyorum
(Almayı düşünüyor)
(0)
Misafir Kullanıcı
02.12.2022
DEGERLİ ARKDAŞLAR ARABA ÇOK GUZEL BİR ARABA AMA PARA SI OLANA GUZEL KARDEŞ
(Araç sahibi)
(1)
Misafir Kullanıcı
23.10.2022
Performans anlamında isteneni vermesi tasarımı ve Volvo'nun sağlam araç konsepti ile her zaman tercih edilmesi olan model ve marka.
(0)
Misafir Kullanıcı
11.08.2022
Aracı Eylül 2021 de aldım. Bu güne kadar 5000 km. Yol yaptım. 3800 km.si uzun yol. Otonom sürüş, ani hızlanma, konfor on numara. Önceki aracım 2016 MB E220d. Ararmıyım diye tereddüt yaşamıştım; aramadım. Şarj zorluklarını aşabilirsek, MB EQE350+ Düşünürüm.
(Araç sahibi)
(0)
Misafir Kullanıcı
04.07.2022
Düşük yakıt tüketimi tasarımı ve sağlamlığı ile kendine hayran bırakan bir araç.
(Almayı düşünüyor)
(0)
Misafir Kullanıcı
01.07.2022
Tam bir canavar. Ürettiği yüksek performans ile konforu buluşturabilen nadir araçlardan.
(Test sürüşü yaptı)
(0)
Misafir Kullanıcı
23.04.2022
Hibrit versiyonlarının düşük yakıt tüketimi çok iddialı. Değer kaybetmemesi ve yakıt tüketiminin düşük olması, aracın fiyatını kurtarıyor.
(0)
Misafir Kullanıcı
23.04.2022
Sedan arabalardan çok fazla hoşlanmam ancak S 90'nın tasarımı oldukça oturaklı ve rakipsiz
(Test sürüşü yaptı)
(0)
Daha Fazla Göster
Kullanım durumu
Aracı Puanla

Volvo S 90

Demirin işlenmiş hali olarak bilinen kuzeyin markası Volvo kullanıcılarını hep bir güvenlik ve dayanıklılık ile cezbetmiştir.  Artık Volvo markası araçlarında sağlamlığı da geliştirerek daha teknolojik bir hal almasını sağlamışlardır. Volvo S 90 modeliyle hayatımıza giren bazı özellikler, aracın içinde ayrı bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. Volvo mühendisleri uzun uğraşlar sonucunda hataların yok denecek kadar az bir seviye de bu araçları üretmişlerdir. En dikkat çekici özelliği ise yarı otonom bir araç olması diyebiliriz. Bu sayede sürüş esnasında, omuzlarınızdaki yükün biraz da olsa hafiflemesi amaçlanmıştır. Volvo S 90‘ ın bu özelliği şeritleri ve etraftaki tüm araçları ve yol tabelalarını takip ederek güvenli bir sürüşü sizlere yaşatır. Siz de Volvo sahibi değil iseniz sitemiz üzerinden Sıfır KM Araçlar kısmına gelerek, buradan Volvo S 90 Sıfır km fiyat listesine ulaşarak size uygun bir Volvo S 90 modeline bakabilirsiniz. 

Volvo S 90 Modelleri

Volvo bizlere Inscription ve R – Design olmak üzere iki pakette otomobiller sunmaktadır. Tabi bu paketlerin farklı farklı motor özellikleri vardır. Bu motor özellikleri ise; 2.0 B6 MHEV AWD çekiş sistemli yakıt türü olarak  benzinli olup yarı hibrit motor teknolojisine sahiptir . Bu motorun gücü ise 300 HP ‘ dir . Diğer bir motor seçeneği ise  2.0 T8 Hybrid AWD çeker sistemine sahip olan ve Plug in Hibrit motor teknolojisi ile donatılmıştır. Yarı hibrit modele göre 3 (üç) beygirlik bir farkla motor gücü  303 HP ‘ dir . Son olarak ise Volvo S 90 ‘ ın 2.0 B5 MHEV AWD çekiş sistemli dizel motora sahip fakat aynı benzinli motordaki gibi yarı hibrit motor teknolojisine sahip.  Motor yakıt tipinden kaynaklı motor gücü 235 HP ile sınırlı kalmaktadır. Tüm bu özelliklere göre Volvo S 90 Sıfır araç fiyatları değişmektedir. En büyük etken ise bunun olduğu bilinmektedir. Ortalama yakıt tüketimine değinecek olur isek benzinli yarı hibrit modelin tüketimi en fazla olan olduğunu görebiliriz. 2.0 B6 MHEV AWD benzinli modelinde ortalama yakıt tüketimi 7,7 litredir. Arkasından 2.0 B5 MHEV AWD dizel modeli gelmektedir. Bu model ise ortalama yakıt tüketimi 5,4 litredi . En düşük yakıt tüketimine sahip olan model ise plug in hibrit olmasından kaynaklı 2.0 T8 Hybrid AWD modelidir. Bu modelin yakıtımı oldukça azdır ve ortalama yakıt tüketimi 1,9 litredir. Hibrit olan araçların en büyük avantajı ortalama yakıt tüketimidir.  Inscription ve R – Design olarak bütün motor tiplerinden satın alabilirsiniz. Kendi kişiliğinizi yansıtacak özelleştirmeler ile de aracınız sadece size özgü bi Volvo S 90 olabilir. Sizler de daha ayrıntılı bilgi almak için sitemizde bulunan Volvo S 90 Sıfır Fiyat Listesine göz atabilirsiniz. Burada  yer alan görseller ile kafanızda hangi modeli alacağınızı daha da netleştirebilirsiniz. Arabam.com ‘ un Trink – Sat bölümünden ise şu an mevcut aracınız için fiyat alabilir. Ekiplerimiz ile iletişime geçerek aracınızın satışını yapabilirsiniz. Yeni alacağınız Volvo S 90 modeli için ise harekete geçmiş olabilirsiniz.

Neden Volvo S 90?

Volvo piyasaya çıktığı ilk yıllardan bu zamana kadar güvenlik ve sağlamlığından söz ettirmiştir. Özellikle markası altında ise en üst kategori otomobillerinden bir tanesidir S 90. Konforu lükslük ile beraber yaşamak istiyorsanız bakmanız gerek bir model olabilir. Ayrıca sizlere sunmuş olduğu imkanlar ile de sürüş deneyiminiz farklı boyutlara ulaşmaktadır. Sitemizin sıfır km araçlar bölümünden Volvo S90 sıfır araç fiyatlarına göz gezdirebilirsiniz.

Sıfır KM Volvo S 90 Fiyatları

Tahmin edebileceğiniz gibi, Volvo S 90 için daha geniş bir kitleye hitap edecek fiyatlandırma seçenekleri var . Çeşitli ürünler, motorlar ve şanzıman seçenekleri sunan S 90 , çok çeşitli renk seçenekleri sunuyor . Volvo  S 90 ' ı farklı fiyat segmentlerine başarıyla entegre etme misyonunu uygulayarak, fiyat dengesini yıllar içinde başarıyla ayarlamış oldu.  Bu şekilde, Sıfır Km Volvo S 90 fiyatlarına bakarak, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uyan çeşitli seçenekler de bir S 90 sahibi olabilirsiniz. Bununla birlikte, daha fazla seçenek ile önünüze büyük bir sıkıntı çıkacaktır. Bu da karar vermenizde zaman harcattıracaktır. Bunun için sitemiz üzerinden Sıfır KM Araçlar bölümünden Volvo S 90 Sıfır fiyatları 2021 kısmına gelmeniz gereklidir. Burada bulunan tüm Volvo S 90 içerikleri ile alacağınız araç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. 

Volvo S 90 Sıfır Km Otomobiller Alınır mı?

Fiyat ve performans odaklı bakıldığı zaman Volvo S 90 modelleri alınabilecek otomobiller statüsüne girmektedir. İlerleyen teknoloji ile birlikte tüm dünya da bütün araçların elektrikli veya hibrit teknolojili motorlar ile donatıldığını biliyoruz. Hal böyle olunca ileriye dönük bir yatırım olarak bu tür de araçlar almak biraz mantıklı olabilir. Bunun yanında ise güvenliğiyle kendinden söz ettiren markalar arasında olan Volvo ile beraber daha farklı yolculuklara çıkabilirsiniz. Sıfır Km Araçlar sayfasından size uygun Volvo S 90 Sıfır fiyatlarına göz atabilirsiniz. Volvo S 90 ait görseller ve farklı modelleriyle seçim hakkı tamamen sizde olacaktır. 

Devamını Gör