Hyundai Elantra
hyundai_elantra_n_line_65.jpg
hyundai_elantra_n_line_66.jpg
hyundai_elantra_n_line_55_053f00c30ee809fc.jpg
hyundai_elantra_n_line_62_01c00000138c0d09.jpg
hyundai_elantra_928.jpg
hyundai_elantra_240.jpg
hyundai_elantra_460_059c0316168710d3.jpg
hyundai_elantra_741_0375029e18361074.jpg
hyundai_elantra_669_057203c7150c0ff1.jpg
hyundai_elantra_hybrid_61_05b504f014f70e5a.jpg
hyundai_elantra_hybrid_41.jpg
hyundai_elantra_hybrid_96_0962070d11cb0c33.jpg
hyundai_elantra_hybrid_59.jpg
hyundai_elantra_hybrid_93.jpg
hyundai_elantra_n_line_2_03bb01b81903112e.jpg
hyundai_elantra_hybrid_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_34.jpg
hyundai_elantra_n_line_021e00001a5311fd.jpg
hyundai_elantra_hybrid_6_03b8034b16de0f9e.jpg
hyundai_elantra_n_line_64_01ed00230f460b61.jpg
hyundai_elantra_n_line_12.jpg
hyundai_elantra_n_line_7_014b0000132b0cf5.jpg
hyundai_elantra_981_03ed038d18f510a4.jpg
hyundai_elantra_1815_04c4041d16b70f25.jpg
hyundai_elantra_531.jpg
hyundai_elantra_n_line_308.jpg
hyundai_elantra_n_line_71_04fa010510ea0ca1.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_077503d10eb50a3f.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_5_07f005c70a4f071e.jpg
hyundai_elantra_240t_2.jpg
hyundai_elantra_512_04c403a517170f84.jpg
hyundai_elantra_n_line_99_031e020f11a50c1e.jpg
hyundai_elantra_n_line_1_019d00341ba212e6.jpg
hyundai_elantra_n_line_44_05b6035f0ff20bc4.jpg
hyundai_elantra_n_line_19_06ec036e0aa607ed.jpg
hyundai_elantra_hybrid_4_041a03cd17340fd4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_3_01db008d15ae1066.jpg
hyundai_elantra_n_line_5_02fd0000196212da.jpg
hyundai_elantra_366_0435044d17d60fe4.jpg
hyundai_elantra_n_line_77_034700b218ef129e.jpg
hyundai_elantra_965_0375026e196d114b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_62.jpg
hyundai_elantra_hybrid_521_058904e614e10e0f.jpg
hyundai_elantra_hybrid_1_0704052613a80d2c.jpg
hyundai_elantra_316_05c20559155c0e79.jpg
hyundai_elantra_n_line_28.jpg
hyundai_elantra_hybrid_94.jpg
hyundai_elantra_n_line_482.jpg
hyundai_elantra_n_line_6_0252009b1aba124b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_2_05aa046414e10fca.jpg
hyundai_elantra_n_line_76_063f028610210af8.jpg
hyundai_elantra_238_05b4034615500fe4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_1_054502490e930acc.jpg
hyundai_elantra_n_line_26.jpg
hyundai_elantra_n_line_25_06a504200def0a5e.jpg
hyundai_elantra_n_line_8_026f000014890fa0.jpg
hyundai_elantra_240t_7_031402370ac90804.jpg
hyundai_elantra_680.jpg
hyundai_elantra_577_0375023e199d1193.jpg
hyundai_elantra_n_line_91_01c00111132b0d09.jpg
hyundai_elantra_n_line_67.jpg
hyundai_elantra_n_line_40_04f3022212240c69.jpg
hyundai_elantra_hybrid_04e7054715fb0e9b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_37_063b02b014bd0f74.jpg
hyundai_elantra_n_line_426_04c205d40c11090a.jpg
hyundai_elantra_n_line_85.jpg
hyundai_elantra_240t_9_033602370b2b07a4.jpg
hyundai_elantra_702.jpg
hyundai_elantra_hybrid_63.jpg
hyundai_elantra_313.jpg
hyundai_elantra_614.jpg
hyundai_elantra_949.jpg
hyundai_elantra_740.jpg
hyundai_elantra_716.jpg
hyundai_elantra_694.jpg
hyundai_elantra_871.jpg
hyundai_elantra_hybrid_84.jpg
hyundai_elantra_676.jpg
hyundai_elantra_hybrid_7.jpg
hyundai_elantra_2875.jpg
hyundai_elantra_n_line_48.jpg
hyundai_elantra_hybrid_83.jpg
hyundai_elantra_hybrid_5.jpg
hyundai_elantra_n_line_37.jpg
hyundai_elantra_n_line_24.jpg
hyundai_elantra_722.jpg
hyundai_elantra_n_line_425.jpg
hyundai_elantra_hybrid_26.jpg
hyundai_elantra_hybrid_8.jpg
hyundai_elantra_hybrid_36.jpg
hyundai_elantra_hybrid_80.jpg
hyundai_elantra_635.jpg
hyundai_elantra_n_line_861.jpg
hyundai_elantra_hybrid_9.jpg
hyundai_elantra_hybrid_29.jpg
hyundai_elantra_n_line_330.jpg
hyundai_elantra_n_line_58.jpg
hyundai_elantra_n_line_35.jpg
Hyundai Elantra
hyundai_elantra_n_line_65.jpg
hyundai_elantra_n_line_66.jpg
hyundai_elantra_n_line_55_053f00c30ee809fc.jpg
hyundai_elantra_n_line_62_01c00000138c0d09.jpg
hyundai_elantra_928.jpg
hyundai_elantra_240.jpg
hyundai_elantra_460_059c0316168710d3.jpg
hyundai_elantra_741_0375029e18361074.jpg
hyundai_elantra_669_057203c7150c0ff1.jpg
hyundai_elantra_hybrid_61_05b504f014f70e5a.jpg
hyundai_elantra_hybrid_41.jpg
hyundai_elantra_hybrid_96_0962070d11cb0c33.jpg
hyundai_elantra_hybrid_59.jpg
hyundai_elantra_hybrid_93.jpg
hyundai_elantra_n_line_2_03bb01b81903112e.jpg
hyundai_elantra_hybrid_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_34.jpg
hyundai_elantra_n_line_021e00001a5311fd.jpg
hyundai_elantra_hybrid_6_03b8034b16de0f9e.jpg
hyundai_elantra_n_line_64_01ed00230f460b61.jpg
hyundai_elantra_n_line_12.jpg
hyundai_elantra_n_line_7_014b0000132b0cf5.jpg
hyundai_elantra_981_03ed038d18f510a4.jpg
hyundai_elantra_1815_04c4041d16b70f25.jpg
hyundai_elantra_531.jpg
hyundai_elantra_n_line_308.jpg
hyundai_elantra_n_line_71_04fa010510ea0ca1.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_077503d10eb50a3f.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_5_07f005c70a4f071e.jpg
hyundai_elantra_240t_2.jpg
hyundai_elantra_512_04c403a517170f84.jpg
hyundai_elantra_n_line_99_031e020f11a50c1e.jpg
hyundai_elantra_n_line_1_019d00341ba212e6.jpg
hyundai_elantra_n_line_44_05b6035f0ff20bc4.jpg
hyundai_elantra_n_line_19_06ec036e0aa607ed.jpg
hyundai_elantra_hybrid_4_041a03cd17340fd4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_3_01db008d15ae1066.jpg
hyundai_elantra_n_line_5_02fd0000196212da.jpg
hyundai_elantra_366_0435044d17d60fe4.jpg
hyundai_elantra_n_line_77_034700b218ef129e.jpg
hyundai_elantra_965_0375026e196d114b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_62.jpg
hyundai_elantra_hybrid_521_058904e614e10e0f.jpg
hyundai_elantra_hybrid_1_0704052613a80d2c.jpg
hyundai_elantra_316_05c20559155c0e79.jpg
hyundai_elantra_n_line_28.jpg
hyundai_elantra_hybrid_94.jpg
hyundai_elantra_n_line_482.jpg
hyundai_elantra_n_line_6_0252009b1aba124b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_2_05aa046414e10fca.jpg
hyundai_elantra_n_line_76_063f028610210af8.jpg
hyundai_elantra_238_05b4034615500fe4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_1_054502490e930acc.jpg
hyundai_elantra_n_line_26.jpg
hyundai_elantra_n_line_25_06a504200def0a5e.jpg
hyundai_elantra_n_line_8_026f000014890fa0.jpg
hyundai_elantra_240t_7_031402370ac90804.jpg
hyundai_elantra_680.jpg
hyundai_elantra_577_0375023e199d1193.jpg
hyundai_elantra_n_line_91_01c00111132b0d09.jpg
hyundai_elantra_n_line_67.jpg
hyundai_elantra_n_line_40_04f3022212240c69.jpg
hyundai_elantra_hybrid_04e7054715fb0e9b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_37_063b02b014bd0f74.jpg
hyundai_elantra_n_line_426_04c205d40c11090a.jpg
hyundai_elantra_n_line_85.jpg
hyundai_elantra_240t_9_033602370b2b07a4.jpg
hyundai_elantra_702.jpg
hyundai_elantra_hybrid_63.jpg
hyundai_elantra_313.jpg
hyundai_elantra_614.jpg
hyundai_elantra_949.jpg
hyundai_elantra_740.jpg
hyundai_elantra_716.jpg
hyundai_elantra_694.jpg
hyundai_elantra_871.jpg
hyundai_elantra_hybrid_84.jpg
hyundai_elantra_676.jpg
hyundai_elantra_hybrid_7.jpg
hyundai_elantra_2875.jpg
hyundai_elantra_n_line_48.jpg
hyundai_elantra_hybrid_83.jpg
hyundai_elantra_hybrid_5.jpg
hyundai_elantra_n_line_37.jpg
hyundai_elantra_n_line_24.jpg
hyundai_elantra_722.jpg
hyundai_elantra_n_line_425.jpg
hyundai_elantra_hybrid_26.jpg
hyundai_elantra_hybrid_8.jpg
hyundai_elantra_hybrid_36.jpg
hyundai_elantra_hybrid_80.jpg
hyundai_elantra_635.jpg
hyundai_elantra_n_line_861.jpg
hyundai_elantra_hybrid_9.jpg
hyundai_elantra_hybrid_29.jpg
hyundai_elantra_n_line_330.jpg
hyundai_elantra_n_line_58.jpg
hyundai_elantra_n_line_35.jpg
Hyundai Elantra
hyundai_elantra_n_line_65.jpg
hyundai_elantra_n_line_66.jpg
hyundai_elantra_n_line_55_053f00c30ee809fc.jpg
hyundai_elantra_n_line_62_01c00000138c0d09.jpg
hyundai_elantra_928.jpg
hyundai_elantra_240.jpg
hyundai_elantra_460_059c0316168710d3.jpg
hyundai_elantra_741_0375029e18361074.jpg
hyundai_elantra_669_057203c7150c0ff1.jpg
hyundai_elantra_hybrid_61_05b504f014f70e5a.jpg
hyundai_elantra_hybrid_41.jpg
hyundai_elantra_hybrid_96_0962070d11cb0c33.jpg
hyundai_elantra_hybrid_59.jpg
hyundai_elantra_hybrid_93.jpg
hyundai_elantra_n_line_2_03bb01b81903112e.jpg
hyundai_elantra_hybrid_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_87.jpg
hyundai_elantra_n_line_34.jpg
hyundai_elantra_n_line_021e00001a5311fd.jpg
hyundai_elantra_hybrid_6_03b8034b16de0f9e.jpg
hyundai_elantra_n_line_64_01ed00230f460b61.jpg
hyundai_elantra_n_line_12.jpg
hyundai_elantra_n_line_7_014b0000132b0cf5.jpg
hyundai_elantra_981_03ed038d18f510a4.jpg
hyundai_elantra_1815_04c4041d16b70f25.jpg
hyundai_elantra_531.jpg
hyundai_elantra_n_line_308.jpg
hyundai_elantra_n_line_71_04fa010510ea0ca1.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_077503d10eb50a3f.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_5_07f005c70a4f071e.jpg
hyundai_elantra_240t_2.jpg
hyundai_elantra_512_04c403a517170f84.jpg
hyundai_elantra_n_line_99_031e020f11a50c1e.jpg
hyundai_elantra_n_line_1_019d00341ba212e6.jpg
hyundai_elantra_n_line_44_05b6035f0ff20bc4.jpg
hyundai_elantra_n_line_19_06ec036e0aa607ed.jpg
hyundai_elantra_hybrid_4_041a03cd17340fd4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_3_01db008d15ae1066.jpg
hyundai_elantra_n_line_5_02fd0000196212da.jpg
hyundai_elantra_366_0435044d17d60fe4.jpg
hyundai_elantra_n_line_77_034700b218ef129e.jpg
hyundai_elantra_965_0375026e196d114b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_62.jpg
hyundai_elantra_hybrid_521_058904e614e10e0f.jpg
hyundai_elantra_hybrid_1_0704052613a80d2c.jpg
hyundai_elantra_316_05c20559155c0e79.jpg
hyundai_elantra_n_line_28.jpg
hyundai_elantra_hybrid_94.jpg
hyundai_elantra_n_line_482.jpg
hyundai_elantra_n_line_6_0252009b1aba124b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_2_05aa046414e10fca.jpg
hyundai_elantra_n_line_76_063f028610210af8.jpg
hyundai_elantra_238_05b4034615500fe4.jpg
hyundai_elantra_30th_anniversary_1_054502490e930acc.jpg
hyundai_elantra_n_line_26.jpg
hyundai_elantra_n_line_25_06a504200def0a5e.jpg
hyundai_elantra_n_line_8_026f000014890fa0.jpg
hyundai_elantra_240t_7_031402370ac90804.jpg
hyundai_elantra_680.jpg
hyundai_elantra_577_0375023e199d1193.jpg
hyundai_elantra_n_line_91_01c00111132b0d09.jpg
hyundai_elantra_n_line_67.jpg
hyundai_elantra_n_line_40_04f3022212240c69.jpg
hyundai_elantra_hybrid_04e7054715fb0e9b.jpg
hyundai_elantra_hybrid_37_063b02b014bd0f74.jpg
hyundai_elantra_n_line_426_04c205d40c11090a.jpg
hyundai_elantra_n_line_85.jpg
hyundai_elantra_240t_9_033602370b2b07a4.jpg
hyundai_elantra_702.jpg
hyundai_elantra_hybrid_63.jpg
hyundai_elantra_313.jpg
hyundai_elantra_614.jpg
hyundai_elantra_949.jpg
hyundai_elantra_740.jpg
hyundai_elantra_716.jpg
hyundai_elantra_694.jpg
hyundai_elantra_871.jpg
hyundai_elantra_hybrid_84.jpg
hyundai_elantra_676.jpg
hyundai_elantra_hybrid_7.jpg
hyundai_elantra_2875.jpg
hyundai_elantra_n_line_48.jpg
hyundai_elantra_hybrid_83.jpg
hyundai_elantra_hybrid_5.jpg
hyundai_elantra_n_line_37.jpg
hyundai_elantra_n_line_24.jpg
hyundai_elantra_722.jpg
hyundai_elantra_n_line_425.jpg
hyundai_elantra_hybrid_26.jpg
hyundai_elantra_hybrid_8.jpg
hyundai_elantra_hybrid_36.jpg
hyundai_elantra_hybrid_80.jpg
hyundai_elantra_635.jpg
hyundai_elantra_n_line_861.jpg
hyundai_elantra_hybrid_9.jpg
hyundai_elantra_hybrid_29.jpg
hyundai_elantra_n_line_330.jpg
hyundai_elantra_n_line_58.jpg
hyundai_elantra_n_line_35.jpg

2024 Hyundai Elantra Fiyat Listesi

Fiyat Aralığı 1.559.000 TL - 1.700.000 TL
Künye
Model: Hyundai Elantra
Nesiller: 19
İlk Üretim Yılı: 1991
Motorlar: Benzin
Uzunluk
4710 cm
Genişlik
1825 cm
Yükseklik
1430 cm
Kapı Sayısı: 4
Bagaj Hacmi: 474 Lt

Motor Seçenekleri (1)

1.6 MPI, Benzin, 123 HP
11 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Misafir Kullanıcı
01.02.2023
Fazla yüklenmezseniz eko modunda oldukça tasarruflu bir araç. Ayrıca tasarım ve konfor olarak da tercih edilebilir.
(2)
Misafir Kullanıcı
26.09.2022
Uzun yolda asla üzmeyen, gerek bagaj hacmi gerek iç genişliği ile oldukça memnun eden bir model.
(Test sürüşü yaptı)
(0)
Osman Türkay
25.08.2022
Hem iç hem dış tasarımı çok güzel. Ayrıca içi de gayet geniş. Aileler için uygun.
(0)
Yaman Elibol
29.07.2022
C Segmentler içerisinde yer alan bir otomobil olmasına rağmen iç konforu oldukça fazla. Sahip olduğu, 1.6 123hp motoru, Elantra'yı oldukça seri yapmış
(Test sürüşü yaptı)
(3)
Misafir Kullanıcı
09.07.2022
Araçtan ziyade aldıgınız bayii önemli.GAZİANTEP Aman ha aman uzak durun
(Almayı düşünüyor)
(0)
Yaman Elibol
27.06.2022
En çok tercih edilen C segment otomobillerden biri olmayı başarmış oldukça kaliteli ve performanslı bir araçtır.
(0)
Misafir Kullanıcı
14.04.2022
Merhaba araç ötv indirimli alınabiliyormu bilgi verirmisiniz.
(Almayı düşünüyor)
(5)
Misafir Kullanıcı
13.07.2021
temmuz 2021 de sıfır elentra aldım.arac fazla yakıt tuketiyordu yenidir dedim.sonrasinda oksijen sensörü arızası verdi.
(Test sürüşü yaptı)
(0)
Misafir Kullanıcı
02.07.2021
içi rakiplerinin gerisinde kalıyor
(0)
Daha Fazla Göster
Kullanım durumu
Aracı Puanla