İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Süresi Uzatıldı

0
4635
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Bilindiği üzere, 15 Ağustos’ta Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el kara taşıtı ticareti yapanlar için yetki belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenleme kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip olmayan işletmeler tarafından yapılamaz hale geldi. Yapılan düzenlemede “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmayan işletmelerin yetki belgesi alamayacakları belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde, bu konuya ilişkin birtakım düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemelerin neticesinde, gerekli tüm yetkinlikleri sağlayan fakat hali hazırda işyeri olarak kullandığı yerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma koşullarını sağlamayan işletmelerin işyerlerini bu yönetmeliğe uygun olarak düzenlemeleri ya da uygun bir işyerine geçmeleri için 31/07/2021 tarihine kadar ek süre tanındı.

işyeri açma ve çalışma ruhsatı süresi uzatıldı

Bakanlık bu düzenleme ile Yetki Belgesi alma sürecinde gerekli olan işyeri uyumluluğu konusundaki mağduriyetleri azaltmayı hedefliyor.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almak için Neler Gerekli?

08/06/2020’de hazırlanan yönetmeliğe göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için işletmelerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için gerekli koşullar

Yetki Belgesi Düzenlemesinin Yapılma Amacı Nedir?

Yönetmeliğin düzenlemesindeki temel amaç, ikinci el kara taşıt ticaretinde adil rekabet ortamını oluşturmak, ticaretin kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Ayrıca mevzuata uygun bir şekilde ticaretini gerçekleştiren işletmelerin haklarını korumak, haksız rekabet koşullarını yok etmek, suni fiyat artışlarının önüne geçmek ve kayıt dışı satışları engellemek de bu yeni düzenlemenin amaçları arasındadır.

Bu Düzenleme Tüm Vatandaşları Kapsamıyor

Bir takvim yılı içerisinde bir vatandaşın kendi adına ya da vekaleten gerçekleştirebileceği araç satış sayısı maksimum 3 olarak belirlenmiştir. Bir yıl içerisinden 3’ten fazla araç satışı gerçekleştiren kişiler ise bakanlık tarafından tespit edilecek ve yetki belgesi olmaması halinde söz konusu kişilere yaptırım uygulanacak.

İkinci El Kara Taşıtları için Verilecek İlanlara Yetki Belgesi Numarası Zorunluluğu Getirildi

İkinci el kara taşıtı ticareti yapan işletmeler, yapılan düzenlemeler neticesinde söz konusu işletmeler verdikleri her ilanda yetki belgesi numarasına ve işletme adı ya da unvanına yer vermek zorunda. Ayrıca yetki belgesine sahip olmayan işletmeler, ikinci el araç ilanlarının yayımlandığı internet sitelerine üye olamayacak. Bu düzenlemeler ile temel amaç ise ilanlarda verilen yanıltıcı bilgilerin önüne geçmektir. Bu koşullara uymayan işletmelere ise idari para cezası kesilecek ve söz konusu ihlallere devam edilmesi halinde yetki belgeleri iptal edilebilecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Daha önce de bahsettiğim gibi yılda 3 araçtan fazla satış gerçekleştirmeyen vatandaşların faaliyetleri ticari faaliyet kapsamına girmediği için, bu vatandaşlar ilanlarını önceden olduğu gibi hiçbir kısıtlama olmadan verebilecekler.

Yetki Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.”

Düzenleme hakkındaki tüm bilgileri okumak için bu linke tıklayarak resmi gazetede yayımlanmış maddeleri inceleyebilirsiniz.

“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” için yapılan yeni düzenlemeye ilişkin resmi duyuruya da bu linkten ulaşabilirsiniz.

İkinci El Otomobil İlanlarımızı Görmek için Hemen Tıklayın!

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here